Gospodarka

Hospodářství

Powyższy tekst znaleziony w Internecie (nie pamiętam adresu strony).

Reformy podjęte przez rząd od 1991 roku, takie jak liberalizacja cen, importu i eksportu, prywatyzacja, program stabilizacji makro-ekonomicznej – dewaluacja, wprowadzenie częściowej konwertybilności oraz długotrwała stabilzacja kursu walut, pozwoliły na głęboką restrukturyzację ekonomii czeskiej. Recesja lat 1997-1998, spowodowana głównie deficytem bilansu handlowego oraz konsekwencjami prywatyzacji, spowolniła proces zbliżenia się do ekonomii unijnej piętnastki. Czechy wybrnęły jednak z recesji prezentując wzrost gospodarczy równy 3,3% w 2001, co czyni to państwo, razem ze Słowenią, Maltą i Cyprem, jedno z najbardziej rozwiniętych krajów kandydujących do UE. Czechy eksportują głównie maszyny i sprzęt transportowy. Pierwszym partnerem Czech jest UE – handel z nią reprezentuje 68,9% eksportu i 61,8% importu w 2001. Gospodarka Czech bazuje na bardzo zróżnicowanym przemyśle, rozwiniętej inżynierii przemysłowej. Przemysł czeski zatrudniał około 1/3 populacji aktywnej i stanowił 38% PKB w 2000 roku. Jednakże produkty przemysłu czeskiego są często przestarzałe jak na potrzeby rynku zachodniego. Regionami specjalizującymi się w branży przemysłowej są Morawy północne i południowe, Praga i Bohemia północna. Głównymi sektorami przemysłu czeskiego są: budownictwo – 10% populacji aktywnej, sprzęt elektryczny, mechanika, środki transportu, środowisko naturalne oraz sprzęt mieszkaniowy. Wzrost gospodarczy i poprawa poziomu życia zwiększyły zapotrzebowanie na towary konsumpcyjne w dziedzinie agrospożywczej, farmacji czy wyposażenia mieszkań. Sektor mieszkaniowy dotyczy 40% populacji aktywnej i dostarcza 41,8% PKB. Głównymi źródłami energii pozostaje węgiel kamienny i brunatny, produkty wysoko szkodliwe dla środowiska naturalnego, jak również energia atomowa. Ropa naftowa jest sprowadzana z Rosji i Niemiec, natomiast gaz z Norwegii. Przemysł ciężki (stal i mechanika) są wciąż istotne dla gospodarki czeskiej. Pojawienie się firm zagranicznych pozwoliło na modernizację wielu sektorów, ich aparatu przemysłowego, dzięki m.in. mocno wykwalifikowanej sile roboczej. Przemysł samochodowy stanowi 15% produkcji przemysłowej i 30% całości bezpośredniej inwestycji obcej, natomiast branża elektroniczna i nowej technologii notuje dynamiczny rozwój.
Rolnictwo zatrudnia coraz mniej siły roboczej w związku z faktem, że maszyny zastępują pracę ludzką, tak też w 2002 roku rolnictwo zatrudniało jedyne 3,41% ludności aktywnej i dotyczyło jedynie 15% PKB. Uprawiane jest głównie zboże (pszenica i jęczmień), które zajmują 44% powierzchni uprawnej, jak również buraki, rzepak, ziemniaki, len i chmiel. Produkcja wołowiny i wieprzowiny zmniejszyła się, podobnie jak przemysł drzewny, gdyż lasy zostały zniszczone przez zanieczyszczenie środowiska.
Sektor usługowy notuje szybki rozwój i dotyczy on 53% PKB. 15% populacji aktywnej pracuje w handlu, gdzie połowa zatrudnionych to przedsiębiorcy indywidualni. Bankowość i finanse również mocno rozwijają się dzięki reformom prywatyzacji. Jednakże banki nie posiadają jeszcze solidnych struktur i nie spełniają europejskich norm. Usługi reprezentują 55% populacji aktywnej i 54,5% PKB. Usługi są zatem w fazie pełnego wzrostu. Rozwija się szczególnie turystyka, głównie w Pradze. Republika Czeska powinna kontynuować swoje wysiłki w kierunku przyciągania inwestorów zagranicznych poprzez stworzenie specjalnych dla nich warunków, w celu zagwarantowania stałego wzrostu gospodarczego.